لوگو نفس

نرم افزار جامع مدیریت آموزش

نرم افزار مدیریت واحد آموزش:

با توجه به رشد چشمگیر کسب و کارهای آموزشی و رقابت روزافزون در صنعت آموزش، بی تردید فرآیندهای سرویس کلاس مجازی با تست رایگان، ثبت نام، حضور و غیاب و سایر وظایف واحد آموزش نیز به منابع انسانی و مالی بیشتری نیاز دارد. با توجه به اینکه گرایش به سمت خودکارسازی فرآیندها و کاهش خطای انسانی هر روز در حال افزایش است، نرم افزارهای یکپارچه نفس این چالش را برای آموزشگاه ها و مدیران منابع انسانی سازمان‌ها به خوبی حل نموده اند.

نرم افزار مدیریت آموزش دانشگاه:

یکی از بدیهی‌ترین احتیاجات مشترک بین تمام دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، داشتن نرم افزاری قدرتمند برای برآوردن تمام نیازهای آموزشی کارمندان، اساتید و دانشجویان است. نرم افزاری که بتواند تمام فرآیندهای مختلف از جمله ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه و سایر نیازهای آموزشی را به خوبی پاسخ دهد. نرم افزار مدیریت آموزش نفس نرم افزاری حرفه‌ای است که تمام نیازهای واحد آموزش را در مراکز آموزشی ترمی، پوشش می‌دهد.

نرم افزار مدیریت آموزش آموزشگاه:

یکی از دغدغه های مدیریت برای کاهش هزینه و افزایش اثربخشی یک آموزشگاه مکانیزه کردن فرآیندهای مختلف آموزش از جمله ثبت نام، حضور و غیاب و … است. نرم افزار مدیریت آموزش آموزشگاه نفس برای آموزشگاه هایی که دوره های ساعتی برگزار می کنند بسیار مناسب بوده و تمام فرآیندهای مورد نیاز این مراکز آموزشی در آن به خوبی پیش بینی شده است. این نرم افزار با مکانیزه کردن ورود اطلاعات توسط کاربر، موجب کاهش خطای انسانی نیز می‌شود.

نرم افزار مدیریت آموزش سازمان:

یکی از چالش های مدیران آموزش و مدیر واحد منابع انسانی یک سازمان، افزایش اثربخشی نیروی انسانی به وسیله آموزش سازمانی و بایگانی این آموزش‌ها است که افزایش چابکی سازمان در مواجهه با تغییر نیروی انسانی یک واحد را در پی خواهد داشت. در این راستا نرم افزار مدیریت آموزش واحد منابع انسانی سازمان ها می‌تواند تمام فرآیندهای آموزش نیروها را به صورت خودکار و مکانیزه درآورده و به مدیران آموزش شرکت‌ها در این راستا کمک کند.

 

نرم‌افزار جامع مدیریت آموزش