لوگو نفس

نحوه دسترسی به آموزش های کار با سامانه ال ام اس نفس

آموزش پنل ویژه فراگیر در سامانه ال ام اس نفس

آموزش پنل ویژه مدرس در سامانه ال ام اس نفس

آموزش چینش درختواره آموزشی

آموزش پنل ویژه مدیر در سامانه ال ام اس نفس

نسخه دانش پذیر ادوبی کانکت

نسخه استاد نرم افزار ادوبی کانکت

مفاهیم اصلی درختواره دوره ها

نحوه پیاده سازی درختواره دوره ها

تعریف سریع برگزاری

تعریف پیشرفته برگزاری

تعریف اساتید دوره ها (برگزاری)

کار با درختواره دوره های آموزشی