لوگو نفس

ساخت اتاق و کاربر ویژه مدیر ها در بیگ بلوباتن

آموزش پنل ویژه مدیر در سامانه ال ام اس نفس

آموزش چینش درختواره آموزشی

مفاهیم اصلی درختواره دوره ها

نحوه پیاده سازی درختواره دوره ها

تعریف سریع برگزاری

تعریف پیشرفته برگزاری

تعریف اساتید دوره ها (برگزاری)

کار با درختواره دوره های آموزشی